زمان: 19 جولی ساعت 4 الی 9
مکان: فیتیه : بیرون از تونل بان سمت راست بعدآ سمت راست بعدآ بچرخید سمت پایین بعدآ دقیق کانتینر های رنگه رنگه.
: Block Party: : گریل منطقه یی
میزبانی شده – برای همه مجانی Kompis Sverige و Botkyrka Konsthall بیایید و اشتراک کنید در باربکیو که توسط
است! ما غذا های گیاهی صرف خواهیم کرد(اول بیا و اول صرف کن)، برای کسانی که گوشتخوار اند یک گریل جداگانه در
نظر گرفته خواهد شد.
ل طفآ احترام قایل شوید چون این محفل عاری از گوشت خوک است .
موسیقی زنده – دیوار های آرزو – طعم های جدید – دوستان جدید – منطقه فیتیه!
ضرورت به ثبت نام از قبل نیست، گریل ساعت 5 آماده میشود.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
زمان: 27 جولی ساعت 2 الی 5:30 بعداز ظهر
مکان: تمبا سنتروم پهلوی کتاب خانه بوتشیکا کانستهال
اگر آب و هوا خوب بود بیرون خواهیم رفت.
Scrap Diary : پاره از دفترخاطرات
پاره کتاب؟ خیالی بنظر می رسد ، اما این واقعآ در باره قطع کردن و چسپاندن مواد در کتاب است!
با جمح آوری و ثبت اشیای که ما نوت خواهیم کرد مثل یک برگ ، بعضی تکت های خاطراتی ، عکس و متن.
ما بیشتر خواهیم آموخت که کی استیم و چه دوست داریم با خلق یک هنر!
برای اشتراک شما ضرورت به ثبت نام از قبل دارید – مارا در جریان بانید وقتی میخواهید اشتراک کنید با ارسال پیام به
. ویا پیام ارسال نمایید به شماره 0704280623 ، Soniajaver@gmail.com آ درس الکترونیکی
تمام اشتراک کننده ها یک بسته از لوازم را بدست خواهند آورد برای نگهداری ، برای سکرپینگ ، و یا به کسی که میتواند
تسلیم کند.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
زمان: 2 اگست ساعت 2 الی 5 بعداز ظهر
.مکان: تمبا سنتروم پهلوی کتابخانه
.اگر آب و هوا خوب بود بیرون خواهیم رفت
Polymer Clay ( گل پلستیکی (موم
یاد میشود کار کنیم – که اشیای ”Cernit” در این ورکشاپ ما تمرین خواهیم کرد که چگونه با گل رنگه پلستیکی که بنام
آن از حروف مختلف از الفبای جهان است! مهارت (Themes) مورد علقه خود را با تزیین مورد علقه خود بسازیم!زمینه
های زبان مهم است ، اما اینجا ما الفبا را به شکل زیبای خودشان خواهیم دید. اگر میخواهید ستایل آزاد کار کنید ما شمارا
کمک میکنیم! یک شمح دانی بسازید ، یک دیوار را دیکور نمایید یا یک دستبند بسازید؟
ضرورت به ثبت نام از قبل نیست ، فقط بیا همانطوری که استی !
تمام گل های باقی مانده در اخیر ورکشاپ به اشتراک کننده ها تحفه داده خواهد شد!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
زمان: 15 اگس تساعت 3
مکان: ”چمنفیتیه” در خارج از مولت یسنتروم در فیتیه (مونگ کولتریلت سنتروم) ملقات خواهیم کرد.
Sand Jewels : جواهرات جزیره
نصب میکنیم! همچنان Fittja Äng, ما در ریگ طراحی خواهیم کرد، رسامی در اشجار و بعدآ آنرا در ساحل در چمنفیتیه
یک سپرایز داریم که ساحل را به چشمه شیرین واقعی تبدیل خواهد کردیم. یک روز آرام خواهیم داشت جاییکه ما طبیعت را
کشف و دیکور خواهیم کرد.
اگر دوست دارید حمام کنید، جان پاک و لوازم حمام را با خود بیارید!
ضرورت به ثبت نام از قبل نیست ، فقط بیا همانطوری که استی.
ا گر آب و هوا خراب بود پس به شماره کانستهال 0853061225 ب ه تماس شوید .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Alby Folkhälsopark آدرس :پارک ورزش یدر آلب ی
زمان: 23 اگست ساعت 6
اگر آب و هوا خراب بود پس به شماره 0853061225 به تماس شوید.
: Chalk : : تباشیر
دراین ورکشاپ حرکت میکنیم ! ما شام را با حرکات آزاد در پارک فتنس آغاز خواهد کردیم برای آرام کردن و دور ساختن
افکار از خود ، و خود را آماده کنیم به زمینه واقعی شام: آرزوها: همراه با تباشیر های رنگه بزرگترین آرزوها و امید های
خود را نوشته و رسامی خواهیم کرد.
ضرورت به ثبت نام از قبل نیست، بیا همانطوری که استی!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
زمان: 4 سپتامبر ساعت 13 الی 16
مکان: تمبا سنتروم پهلوی کتابخانه بوتشیرکا کانستهال
Craft: Steel wire صنعت: سیم فولدی
از دیمس های امروزه است برای تهیه اشکال از سیم های فولدی استفاده میشود! خوبی آن در اینست که شما در هرجا میشه
انجامش داد ، بدون داشتن مهارت های قبلی.ما میتوانیم اشکال دو بعدی و سه بعدی بسازیم همراه با تانگ های کوچک و
دیزاین های چاپ شده – اما امکانات نا محدود است!
همراهمان یک دیکشنری (لست کلمات) رمزی خواهد بود.
تمام اشتراک کننده ها یک بسته از لوازم دریافت خواهند کرد برای ادامه دادن این صنعت!
برای اشتراک شما ضرورت به ثبت نام دارید – اگر میخواهید اشتراک کنید پس به آدرس
بگزارید بعدآ اسم و ” steel wire ” پ یام ارسال کنید .( عنوان پیام را Botkyrkakonsthall@botkyrka.se ا لکترونیکی
شماره تلیفونتان را هم بگزارید . و یا به شماره تلیفون 0853061225 ب ه تماس شوید .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
همچنان فیکا (چای،قهوه و شیرنی ) در فضای زیبا صرف خواهیم کرد.بیا همانطوری که استی!